GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

I. Správce osobních údajů

Obchodní firma TMT transport, s.r.o. se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 27752526. Zaměstnanec Ivona Konečná (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

III. Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky, apod.).

 

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
•          adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ)  a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje: identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, doručovací a kontaktní, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se kontakt subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné číslo telefonu, číslo obdobné informace),
•          popisné údaje (např. bankovní spojení),
•          další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,
•          údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií) použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj..

 

V. Kategorie subjektů údajů

•          zákazník – správce
•          smluvní dopravce
•          dodavatel služby
•          jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

 

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

•          veřejné ústavy
•          zpracovatel
•          státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými zákony  právními předpisy
•          další příjemci

 

VII. Účel zpracování osobních údajů

•          účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
•          jednání o smluvním vztahu
•          plnění smlouvy
•          ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce) pohled s
•          archivnictví vedené na základě zákona
•          plnění zákonných povinností ze strany správce
•          ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho sídle správcem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakž i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
•          subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
•          zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
•          zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
•          zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
•          zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
•          zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva   a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XI. Práva subjektů údajů

1) V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
•          účely zpracování,
•          kategorii dotčených osobních údajů,
•          příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
•          plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
•          veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
•          pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
•          Požádat správce o vysvětlení.
•          Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
•          Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
•          Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
•          Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil svým podnětem na dozorový úřad přímo.
•          Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.